cover-image

De beste banen voor technisch personeel

Privacyverklaring

Privacy verklaring

1. Inleiding.

Techvisie B.V. hecht grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie van haar websitebezoekers, kandidaten, werknemers en zelfstandigen. Techvisie B.V. heeft daarom dit privacy statement opgesteld. Techvisie B.V. behandelt en beveiligt de aan haar toevertrouwde persoonlijke informatie uiterst zorgvuldig. Met dit privacy statement geeft Techvisie B.V. u inzicht hoe Techvisie in voorkomende situaties conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met uw persoonsgegevens omgaat.

 

2. Wie zijn wij.

Techvisie B.V. is een uitzendbureau dat al sinds 1999 onze vakmensen beschikbaar stelt voor de Nederlandse markt. Vanuit onze vijf vestigingen bemiddelen wij in technisch personeel in de volgende branches: elektro- en installatietechniek, metaal, infra, bouw en afbouw, schilders. Het hoofdkantoor van Techvisie B.V. is gevestigd aan de Munsterstraat 1, 7418 EV Deventer.

Techvisie B.V. is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG en heeft daarmee zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens en stelt het doel en de middelen voor de verwerking vast.

Techvisie B.V. schakelt soms andere bedrijven in om diensten voor haar uit te voeren. Techvisie B.V. blijft in deze situaties verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Met deze bedrijven maakt Techvisie B.V. contractuele afspraken over de omgang van uw persoonsgegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

 

3. Technische informatie

Wanneer u onze website bezoekt verzamelt de website automatisch informatie over de (apparaten van) onze bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over informatie met welk apparaat de website wordt bezocht, het IP-adres van uw apparaat, het IP-adres van uw Internet Service Provider, het besturingssysteem dat u gebruikt, datum en tijd van uw bezoek, het internetadres van de website vanwaar u rechtstreeks bent doorgelinkt, de door u bezochte pagina’s en de informatie die u heeft bekeken op de website, de geo locatie waar u zich bevindt en het materiaal dat u opstuurt naar en downloadt van de website. Wij gebruiken deze technische informatie voor het beheer van de website en ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van onze website.

 

4. Cookies

Om het gebruiksgemak van de website te vergroten wordt gebruik gemaakt van zogenaamde ‘cookies’. Een ‘cookie’ is een klein tekstbestand dat uw webbrowser op de harde schijf van uw computer plaatst. Zodra u opnieuw op de website van Techvisie B.V. komt, wordt uw computer herkend op basis van de ‘cookie’. Als u niet wilt dat Techvisie B.V. een ‘cookie’ op uw harde schijf laat installeren, kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Als u het gebruik van ‘cookies’ niet accepteert en deze heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, kan dat mogelijk gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van deze internetsite.

 

5. Wanneer verzamelen wij uw persoonsgegevens?

In de volgende gevallen is het ons toegestaan uw gegevens te bewaren en verwerken:

 • Als u Techvisie B.V. toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
 • Als de verwerking noodzakelijk is vóór de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of om op verzoek van u voor de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.
 • Als verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op Techvisie B.V. rust.
 • Als de verwerking noodzakelijk is om uw of andermans vitale belangen te beschermen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Techvisie B.V. is opgedragen.
 • Als de verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Techvisie B.V. of van een derde, behalve wanneer uw belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden die tot bescherming van uw persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen.


6. Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden gebruikt om de aan u aangeboden HR-diensten zo goed mogelijk te kunnen verlenen, waaronder uitzenden, detachering, bemiddeling, payroll, salarisadministratie, personeelsmanagement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid en werving en selectie.

Techvisie B.V. gebruikt uw gegevens voor onderstaande doeleinden:

 • Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt bij elkaar brengen.
 • U op de hoogte brengen van interessante aanbiedingen van Techvisie B.V.
 • Gewerkte uren te registreren en te verwerken in ons salarissysteem.
 • Uw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met een bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht.
 • U te benaderen voor nieuwsbrieven, uitsluitend indien u zich daarvoor heeft aangemeld.
 • Een werknemers- of bemiddelingsrelatie met u aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren.
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinde) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen.
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen.
 • Ten behoeve van onze opdrachtgevers gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening.
 • Voor het bevorderen van uw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, waaronder training en opleiding.
 • Voor managementdoeleinden waaronder managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole.
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering.
 • Subsidies, premiekortingen e.d. aan te vragen.
 • Als wij een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met u zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale en sociale zekerheidswetgeving, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.


7. Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Techvisie B.V. kan u als werkzoekende, kandidaat, gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer, zelfstandig ondernemer en/of zakelijke relatie bent van Techvisie B.V., de onderstaande persoonlijke gegevens verwerken. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de door u aangedragen persoonlijke gegevens juist en up to date zijn.

Werkzoekende of kandidaat:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (foto, video).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.


Gedetacheerde, (tijdelijke) werknemer en zelfstandig ondernemer:
Indien u voor Techvisie B.V. of haar opdrachtgevers kunt gaan werken/werkt/heeft gewerkt, kan Techvisie B.V. onderstaande gegevens verwerken:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer, bank- en/of girorekeningnummer en andere contactgegevens.
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht.
 • Curriculum vitae (cv), informatie over opleiding, stages en werkervaring.
 • Gegevens over trainingen en opleidingen die u zelf via ons hebt gevolgd of gedaan.
 • Gegevens over beschikbaarheid en verlof.
 • Nationaliteit, BSN en identiteitsbewijs (kopie identiteitsbewijs), een eventuele werkvergunning.
 • Gegevens in het kader van een pre-employment screening.
 • Gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige arbeidsbemiddelingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan.
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften en gegevens betreffende werkervaring.
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie.
 • Op vrijwillige basis andere content waarmee u uzelf voorstelt (video, foto).
 • Andere dan de hierboven genoemde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de wet.


8. Derden.

Techvisie B.V. kan uw persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten van Techvisie B.V., haar opdrachtgevers, onderaannemers (bijvoorbeeld gegevensbewerkers) die namens Techvisie B.V. diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij ‘Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?’.

Uw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven buiten Nederland. Techvisie B.V. heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd.

 

9. Uw rechten.

Wij hechten er waarde aan dat u makkelijk gebruik kan maken van uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u gebruik wenst te maken van een van de u toekomende en hieronder benoemde rechten kunt u zoals onderstaand wordt omschreven contact met ons opnemen.

Inzage en/of wijzigen gegevens.
U kunt ons op elk gewenst moment via info@techvisie.nl of 0570-676167 dan wel per brief, Postbus 179, 7400 AD Deventer, verzoeken aan te geven welke (categorieën van) gegevens wij van u verwerken, voor welke doeleinden dat gebeurt, van welke bron de gegevens komen en welke bewaartermijnen door ons worden gehanteerd.

Daarnaast kunt u op elk gewenst moment contact met ons opnemen om uw gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen. Mocht onverhoopt blijken dat wij verkeerde persoonsgegevens van u hebben verstrekt zullen wij dit rectificeren.

Wanneer wij uw persoonlijke gegevens hebben gewijzigd stellen wij u hiervan op de hoogte.

Verwerking van uw gegevens beperken.
Wanneer u het niet eens bent met de inhoud van de gegevens die wij van u bewaren, kunt u een verzoek in dienen tijdelijk de verwerking van uw gegevens te beperken. Wij wachten dan met het verspreiden van uw gegevens tot deze naar uw mening weer op orde zijn. U kunt een verzoek tot een verwerkingsbeperking op elk gewenst moment via bovengenoemde contactgegevens indienen.

Wanneer wij de verwerking van uw persoonlijke gegevens beperken stellen wij u hiervan op de hoogte.

Recht om gegevens over te dragen.
U kunt de persoonsgegevens die wij over u bewaren bij Techvisie opvragen. U bent volledig vrij deze informatie over te dragen aan derde.

Recht om vergeten te worden.
Wanneer u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten kunt u een verzoek indienen tot verwijdering van al uw persoonlijke gegevens. U kunt ons op elk gewenst moment verzoeken al uw gegevens te verwijderen.

U kunt daarnaast uw eventueel verleende toestemming om uw gegevens te verwerken op elk moment intrekken. Wij zullen de verwerking van uw persoonsgegevens waarvoor u toestemming had verleend staken. Het intrekken van uw toestemming heeft echter geen invloed op de verwerkingen die al hebben plaatsgevonden.

Procedure, responstermijn en kosten.
Wij proberen uw verzoeken als genoemd in dit hoofdstuk zo snel mogelijk te behandelen. Wij zijn verplicht uw identiteit te controleren voordat aan uw verzoeken kan worden voldaan. Uw verzoeken worden in beginsel elektronisch behandeld, tenzij dat niet mogelijk is of u anders verzoekt.

Voor de behandeling van uw voornoemde verzoeken brengen wij u in beginsel geen kosten in rekening, tenzij uw verzoeken buitensporig zijn, kennelijk ongegrond of indien u bij het recht op inzage om bijkomende kopieën verzoekt.

 

10. Beveiliging

Techvisie B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Techvisie B.V. met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 

11. Bewaartermijn.

Techvisie B.V. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de verwerking en conform de wettelijke bewaartermijnen.

 

12. Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek.

Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door Techvisie B.V., dan kunt u schriftelijk of per e-mail contact met ons opnemen.
Indien u het niet eens bent met het gebruik door Techvisie B.V. van uw persoonsgegevens, kunt u eveneens een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

13. Wijzigingen.

Techvisie B.V. behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen of te wijzigen. Geen van de bepalingen uit het privacy statement heeft tot doel om enige verplichting of overeenkomst tot stand te doen komen tussen Techvisie B.V. en een betrokkene.

 

14. Overige bepalingen.

Op de bepalingen uit dit privacy statement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is het Nederlands recht van toepassing.

Wij maken op deze website gebruik van cookies om het gebruik van deze website en daarbuiten te vergemakkelijken, de prestaties en gebruikerservaring te verbeteren en de relevantie van het aanbod te verhogen. Klik op akkoord om aan te geven dat je instemt met ons privacy statement.